Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.

Zadanie publiczne „Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.” to projekt finansowany ze środków Powiatu Płockiego.

Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI” obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III. Program PAI składa się z dwóch bloków: Bloku Aktywizacji i Bloku Integracji.

Zadanie publiczne, które otrzymało tytuł „Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2016 r.” rozpoczęło się 31 marca 2016 r. i będzie trwało do 30 maja 2016 r. W PAI rozpoczęło udział 49 osób z 8 gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Nowy Duninów, Słubice, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród. Celem głównym programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

W ramach bloku integracji Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” zaproponowała uczestnikom:

  1. Grupowe poradnictwo specjalistyczne i zajęcia warsztatowe:
  • trening umiejętności interpersonalnych;
  • trening z zakresu asertywności i pozytywnego myślenia o sobie;
  • trening radzenia sobie ze stresem;
  • zarządzanie sobą w czasie;
  • automotywacja;
  • umiejętność z zakresu efektywnego poszukiwania pracy.
  1. Studium przypadku. Dobre praktyki.
  2. Integracja społeczna ze społecznością lokalną i środowiskiem organizacji pozarządowych.

Koordynator zadania publicznego: Iwona Szczęsna (Tel. 607427720).