Statut

STATUT

FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA „FENIKS”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „Feniks”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Iwonę Szczęsną zwaną dalej Fundatorem.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Płock.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 3. Dla wykonywania swoich działalności statusowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§5

 1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 3. Fundacja używa pieczęci wskazującej na jej nazwę i siedzibę.

 4. Pieczęć Fundacji może zawierać ponadto znak Fundacji i nazwę Fundatora.

§6

 1. Rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) trwa od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 2. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Celem Fundacji jest organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 2. Ponadto celami Fundacji jest:

  1. doradztwo w zakresie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

  2. pomoc prawna w dochodzeniu swych praw przed organami sprawiedliwości i towarzystwami ubezpieczeniowymi,

  3. pomoc materialna – w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego,

  4. wspieranie działań mających na celu pozyskiwanie dla ofiar wypadków komunikacyjnych, nowych obszarów działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w tym zakresie,

  5. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,

  6. wyrównywanie szans życiowych ofiar wypadków komunikacyjnych,

  7. wspieranie działań mających na celu zapoznanie osób niepełnosprawnych z zasadami ruchu drogowego i tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  8. poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej poszkodowanym w wypadkach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

  9. działalność oświatowa w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – reklama społeczna, działalność wydawnicza, programy informacyjne, organizacja imprez,

  10. promowanie wiedzy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,

  11. propagowanie alternatywnych, bezpiecznych form komunikacji,

  12. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji środowisk związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,

  13. współpracę z osobami i instytucjami, a także z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków i kolizji.

  14. pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, jak również wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka,

  15. działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z Internetem,

  16. prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób nad wodą,

  17. wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie,

  18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie

§8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. organizowanie opieki prawnej i medycznej poszkodowanym,

 2. pomoc rzeczową dla poszkodowanych, dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,

 3. rzecznictwo interesów ofiar wypadków komunikacyjnych,

 4. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

 5. organizowanie zbiórek funduszy na realizację celów statutowych,

 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami i osobami indywidualnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. organizowanie opieki prawnej i medycznej poszkodowanym,

 2. pomoc rzeczową dla poszkodowanych, dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,

 3. rzecznictwo interesów ofiar wypadków komunikacyjnych,

 4. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

 5. organizowanie zbiórek funduszy na realizację celów statutowych,

 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami i osobami indywidualnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§10

 1. Fundacja może prowadzić działalność fakultatywną:
 1. działalność gospodarcza – w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. O jej powołaniu decyduje Zarząd Fundacji.
 1. Działalność statutowa określona jest przepisami prawa i niniejszym Statutem.

Majątek i dochody Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienia nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Z majątku fundacji wyodrębnia się kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych fundacji. Zysk z działalności gospodarczej będzie przekazywany w całości na działalność statutową.

§12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji, grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku fundacji.
 5. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, które w całości są przekazywane na działalność statutową.
 6. Innych wpływów.

§13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§14

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Fundacja nie może przekazywać majątku fundacji na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§15

Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Rada Fundacji
 3. Zarząd Fundacji

Fundator

§16

 1. Fundatorem Fundacji jest Iwona Szczęsna.
 2. Do zadań i kompetencji Fundatora należy:
 1. powołanie pierwszego składu Rady Fundacji;
 2. powołanie Zarządu Fundacji;
 3. określenie kierunków działania Fundacji;

podejmowanie decyzji w sprawie: zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji.

Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji jest organem pełniącym funkcje kontrolno – nadzorcze.

 2. Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady – zwanego dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami. Rada jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.

 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje się decyzją Rady.

 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c) śmierci członka;
  d) wygaśnięcia kadencji Rady.
 5. Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, czy też podległości z tytułu zatrudnienia.

§18

Do zadań i kompetencji Rady należy:

 1. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji;

 2. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Fundacji;

 3. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu, poprzez osobę Przewodniczącego;

 4. ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem;

 5. wyrażenie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień i odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji;

 6. ustalanie zasad pracy Rady Zarządu;

 7. na prośbę lub żądanie członka Rady, każdy Członek Zarządu lub pracownik Fundacji ma obowiązek złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub wykonania innych czynności związanych z umożliwieniem wykonywania swoich funkcji przez członka Rady.

§19

 1. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy do roku.

 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu albo w szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady.

 3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego.

 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy obecności 2/3 członków składu Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 5. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady, za pomocą faxu na nr wskazany przez Przewodniczącego Rady, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.

 6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby związane z Fundacją i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Osoby te biorą udział w posiedzeniach Rady jako doradcy.

Zarząd Fundacji

§20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powołanych przez Fundatora.
 2. Fundator powołuje Zarząd Fundacji, który może powołać Dyrektora Fundacji.
 3.  Prezes Zarządu Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz przez każdego z członków jednoosobowo,

 2. określenie kierunków i podejmowanie decyzji w sprawie działania Fundacji,

 3. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji,

 4. uchwalanie regulaminów,

 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji,

 7. występowanie z wnioskiem do Fundatora Fundacji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji,

 8. składanie wniosków do Rady Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§22

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zmiana Statutu

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie noże nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§25

Połączenie z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu, która musi być podjęta jednomyślnie, a następnie zatwierdzona przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub wskutek uchwały o rozwiązaniu Fundacji.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 27

Uchwała o rozwiązaniu Fundacji wymaga uchwały Zarządu, która musi być podjęta jednomyślnie, a następnie zatwierdzona przez Fundatora.

§28

Środki finansowe i majątek likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach

Fundator: Iwona Szczęsna