Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2017 r.

Celem głównym Programu Aktywizacji jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. PAI stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

Oferta zadania publicznego przewiduje organizację i przeprowadzenie działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych z powiatu płockiego zamieszkujących gminy: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Nowy Duninów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych Programem Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego.

Działania w zakresie integracji społecznej mają na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Program poszczególnych bloków tematycznych poruszać będzie problemy o charakterze społeczno-ekonomicznym, mające negatywne skutki w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, takie jak:

  • zagrożenie ubóstwem, brak zdolności do utrzymania siebie/rodziny, ekonomiczne uzależnienie od pomocy społecznej;

  • utrwalanie negatywnych postaw: niska samoocena, bierność postawa roszczeniowa, trwała utrata zdolności do podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej,

  • brak motywacji do poszukiwania pracy, możliwości integracji, ograniczenie kontaktów społecznych,

  • wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się dysfunkcji i patologii,

  • przenoszenie negatywnych wzorców zachowań na członków najbliższego otoczenia oraz deficyty z którymi borykają się potencjalni uczestnicy,

  • niska motywacja do pracy (często świadczenia socjalne są postrzegane jako korzystniejsze w porównaniu z wysiłkiem, czasem, kosztami związanymi z aktywnością zawodową),

  • nabyte w okresie pozostawania bez pracy ograniczenia psychologiczne jak: niska samoocena, wyuczona bezradność, brak inicjatywy, oczekiwanie na pomoc z zewnątrz, postawa roszczeniowa,

  • niski poziom wykształcenia,

  • brak doświadczenia zawodowego/kwalifikacji zawodowych.