PROGRAM AKTYWIZACJI I INTEGRACJI NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI” obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III.
Program PAI składa się z dwóch bloków: Bloku Aktywizacji i Bloku Integracji.

W dniu 27.07.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku podpisał umowę z Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”, której przedmiotem jest „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego”.

Zadanie publiczne, które otrzymało tytuł „Program Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu płockiego 2015 r.” rozpoczęło się 30 lipca 2015 r. i będzie trwało do 29 września 2015 r. W PAI rozpoczęło udział 80 osób z 11 gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród. Celem głównym programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

W ramach bloku integracji Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” zaproponowała uczestnikom:

  1. Grupowe poradnictwo specjalistyczne i zajęcia warsztatowe:
  2. trening umiejętności interpersonalnych;
  3. trening z zakresu asertywności i pozytywnego myślenia o sobie;
  4. trening radzenia sobie ze stresem;
  5. zarządzanie sobą w czasie;
  6. automotywacja;
  7. umiejętność z zakresu efektywnego poszukiwania pracy.
  8. Studium przypadku. Dobre praktyki.
  • Integracja społeczna ze społecznością lokalną i środowiskiem organizacji pozarządowych